Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

To niemądre żądać od życia, żeby natychmiast dało Ci wszystkie odpowiedzi, bo niektóre rzeczy muszą zdarzyć się dokładnie wtedy, kiedy przyjdzie ich czas - ani wcześnie, ani później - bo wcześniej albo później nie mogłyby po prostu zaistnieć
w takim kształcie, jaki został im przeznaczony.
— B. Pawlikowska, W dżungli niepewności.
Reposted frommisery misery viasilence89 silence89
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.

December 29 2014

6274 ee04
Reposted fromcipecka cipecka
1715 eeba 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarajska rajska

December 28 2014

3397 6f1f
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianoexist noexist
9788 c51f 500
Reposted fromimtheprettyone imtheprettyone viasilence89 silence89

December 17 2014

4411 28ac
Reposted fromscorpix scorpix vianoexist noexist
0604 51a6 500
Reposted fromstarwars starwars vianoexist noexist
6580 441f 500

redxbean:

Socks in socks | KIKIYA socks.

Reposted fromsagihairius sagihairius vianoexist noexist
9788 c51f 500
Reposted fromimtheprettyone imtheprettyone viame-malaMi me-malaMi
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane viacouples couples

December 01 2014

6365 536d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadda madda
1700 a2d9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamadda madda

November 21 2014

Reposted frompiepszoty piepszoty
3471 1fed
Reposted frompesy pesy vialoveisintheair loveisintheair

November 19 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl